دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
معرفی Stored Procedures های موجود در پایگاه داده

 در زیر اسامی StoredProceduresهای موجود در پایگاه داده اورده شده است:

Name

dbo.App­Quiz­Result

dbo.Employee­Applicant­Info

dbo.Get­User­Info

dbo.Job­Answer

dbo.Job­Question

dbo.Save­Image2DB

dbo.Save­Question

dbo.Save­User­Info

dbo.SPQuiz­Score­Calculate

 

 

حال اطلاعات مربوط به هر کدام را مرور می کنیم:

 [dbo].[App­Quiz­Result]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@App­Code

int

4

@Job­ID

int

4

@Score

float

8

@Quiz­Date

varchar(50)

50

@Score­Form100

float

8

 

 [dbo].[Employee­Applicant­Info]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Emp­Code

varchar(50)

50

 

 [dbo].[Get­User­Info]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Encrypted­UPass

varchar(max)

max

@UID

varchar(max)

max

@UPass

varchar(max)

max

 

 [dbo].[Job­Answer]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@QID

int

4

 

 [dbo].[Job­Question]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Job­ID

int

4

 

 [dbo].[Save­Image2DB]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@image­Address

varchar(max)

max

@userid

varchar(20)

20

 

 [dbo].[Save­Question]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Job­Param­ID

int

4

@Question

varchar(max)

max

 

 [dbo].[Job­Question]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Job­ID

int

4

 

 [dbo].[Save­Image2DB]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

 

Parameters

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@image­Address

varchar(max)

max

@userid

varchar(20)

20

 

 [dbo].[Save­Question]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@Job­Param­ID

int

4

@Question

varchar(max)

m

 

 [dbo].[Save­User­Info]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@UName

varchar(max)

max

@UPass

varchar(max)

max

@UAddress

varchar(max)

max

@UTel

varchar(max)

max

@UEmail

varchar(max)

max

@UPart­Code

int

4

 

 [dbo].[SPQuiz­Score­Calculate]

Properties

Property

Value

ANSI Nulls On

ü

Quoted Identifier On

ü

Parameters

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

@jobid

int

4

@With­Answer

int

4

 

 db_datareader

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_datawriter

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_ddladmin

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_denydatareader

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 Database Roles

 

Name

dbo.db_accessadmin

dbo.db_backupoperator

dbo.db_datareader

dbo.db_datawriter

dbo.db_ddladmin

dbo.db_denydatareader

dbo.db_denydatawriter

dbo.db_owner

dbo.db_securityadmin

dbo.public

 

 db_accessadmin

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_backupoperator

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_datareader

 

 db_denydatawriter

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_owner

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 db_securityadmin

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

 public

Properties

Property

Value

Owner

dbo

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26