جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- سناریوها

 سناریو 1 –مدیر (میران سایت) سایت می توانند بصورت پویا دسته بندیهای متفاوت زیر را ایجاد نمایند.

 • مقطع جدید ایجاد نماید
 • شاخه جدید را به مقطع اضافه نماید
 • رشته جدید در شاخه تعریف کند
 • درس جدید را برای هر رشته ایجاد نماید
 • کتاب جدید را برای هر درس ایجاد نماید(به همراه پایه) 
 • فصل یا واحد درسی را به هر درس اضافه کند(به همراه موضوع)
 • بخش سوال در هر درس را تعریف کند

سناریو 2 -  سیستم امکان نمایش لیست دسته بندی ها را دارا است.

سناریو 3 - اگر پس از  ثبت اطلاعات در بخش دسته بندیها نیاز به اصلاح بود ، مدیر (مدیران) می تواند توسط لیست دسته بندیها اقدام به ویرایش نماید.

سناریو 4 –مدیر ( مدیران) می تواند هر یک از دسته بندیها را حذف نمایند.

تبصره : حذف هر دسته در صورتی امکان پذیر است که زیر مجموعه ای نداشته باشد.

سناریو 5 –مدیر ( مدیران ) سایت سوالات را با تعیین مشخصات کامل سوال به بانک اضافه نمایند. این مشخصات عبارتند از:

 • فصل
 • نوع سوال
 • الگوی سوال
 • بخش سوال
 • متن سوال
 • گزینه های سوال (در صورتیکه گزینه ای داشته باشد)
 • تصویر سوال ( در صورتیکه سوال تصویر داشته باشد)
 • پاسخ در صورت نیاز
 • درجه سختی
 •   بارم سوال
 • توضیحات
 • کلمات کلیدی

سناریو 6 –مدیر (مدیران) سوالات را بصورت طبقه بندی شده و با انتخاب کتاب ، نوع سوال ، فصل های مورد نظر می تواند مشاهده کند.

سناریو 7 –مدیر (مدیران) توسط لیست بانک سوالات امکان ویرایش سوالات را دارند.

سناریو 8 –مدیر (مدیران) می تواند سوال را از بانک حذف نماید.

سناریو 9 –کاربر می تواند با ورود به سایت و با انتخاب کتاب و سپس تعیین نوع سوال و فصلهای مورد نیاز ، سوالات مورد نیاز خود را جستجو و انتخاب نماید.

سناریو 10 –کاربر با انتخاب هر سوال از وضعیت تعداد و بارم کل سوالات انتخاب شده توسط وی اطلاع می یابد.

سناریو 11 –کاربر پس از انتخاب سوالات می بایست نوع الگوی مورد نظر را انتخاب نماید.

سناریو 12 –در مرحله بعد کاربر فیلدهای مورد نیاز برای سر برگ ازمون را تعیین می نماید.

سناریو 13 –کاربر پس تهیه لیست و اطمینان از درستی سوالات امکان پرینت برگه نمونه سوال را خواهد داشت.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26