دوشنبه 1 مرداد 1397 | Monday 23 rd of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- نمودار Usecase

ایننمودارتمام usecaseهاییکهدربالالیستشدرادرارتباطباعاملهابرطبقسناریوهایمطرح شدهنمایشمیدهد.

شکل 2- 1- نمودار usecase

شکل 2- 1- نمودار usecase

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26