پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-2- نمایش لیست دسته بندی ها و ایجاد لینک ویرایش و حذف - بخش مدیریت

این نمودار برای تمام دسته بندی ها(مقطع، شاخه ، رشته و ...) یکسان می باشد به همین دلیل برای نمونه تنها نمایش لیست طبقه شاخه تحصیلی نشان داه خواهد شد .
برای مشاهده لیست هر طبقه باید درصفحه show_list  باشیم. که در زیر تصاویر زیر تمام فرایندهایی که در صفحه اتفاق می افتد نشان داده می شود .
برای ویرایش هر مورد از لیست می بایست بر روی هر مورد کیلک و یا با انتخاب ان مورد و زدن دکمه ویرایش به صفحه ویرایش هدایت می شویم. برای حذف ان نیز به بعد از انتخاب موارد ، دکمه حذف را انتخاب می کنیم.

شکل 2- 4 – نمودار توالی صفحه show_list

شکل 2- 4 – نمودار توالی صفحه show_list

شکل 2- 5 – نمودار توالی تابع  delete_item

شکل 2- 5 – نمودار توالی تابع  delete_item

شکل 2- 7 –نمودار توالی تابع  edit_item

شکل 2- 6 – نمودار توالی تابع  insert_item

شکل 2- 6 نمودار توالی تابع  insert_item شکل 2- 6 –نمودار توالی تابع  insert_item

شکل 2- 7 – نمودار توالی تابع  edit_item

شکل 2- 7 –نمودار توالی تابع  edit_item 

شکل 2- 9 – نمودار توالی تابع form_header

شکل 2- 8 – نمودار توالی تابع نمایش لیست ایتمها

 شکل 2- 10 – نمودار توالی تابع form_body

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26