پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-3-1- مرحله اول - انتخاب کتاب یا پارامتر ها

در این مرحله با توجه به اینکه در کدام حالت قرار داشته باشیم (انتخاب کتاب  یا پارامترها ) اقدام متقضی را انجام می دهیم. نمودارهای توالی  این مرحله در زیر ارائه شده است.

 

شکل 2- 11– نمودار توالی صفحه انتخاب کتاب یا پارامترها

شکل 2- 11–نمودار توالی صفحه انتخاب کتاب یا پارامترها  

 

شکل 2- 12– نمودار توالی تابع display_book_list

شکل 2- 12–نمودار توالی تابع display_book_list

 

شکل 2- 13– نمودار توالی تابع display_option_list

شکل 2- 13–نمودار توالی تابع display_option_list

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26