پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-6-2- مرحله دوم – نمایش لیست سوالات

در این مرحله لیست سوالات مرتب شده با توجه به گزینه های انتخاب شده در مرحله قبل به همراه  تعدادی از جزئیات نمایش داده می شود .

در این قسمت  کاربر پس مطالعه هر سوال در صورت نیاز انرا انتخاب می نماید. با انتخاب هر سوال تعداد سوالات انتخاب شده و جمع بارم به وی نشان داده می شود . پس از انتخاب سوالات به مر حله بعد منتقل می شود . نمودارهای ان ماندد نمودار های شکل 2-13و 2-14 می باشد  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26