پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-6-2- مرحله سوم – انتخاب الگوی برگه ، تکمیل سر برگ ، پیش نمایش و چاپ

در این قسمت کاربر به چهار صورت وارد صفحه exam_platformمی شود .نمودار صفحه مذکور در زیر ارائه می گردد.

 

شکل 2- 20– نمودار توالی صفحه exam_platform

شکل 2- 20–نمودار توالی صفحه exam_platform

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26