پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-5- جدول qm_ book

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن کتاب ها می باشد .این جدول دارای 10 ستون می باشد:

 • فیلد id شناسه منحصر به فرد برای هر کتاب که بعنوان کلید اصلی است.
 • فیلد nameنام کتاب می باشد .
 • فیلد magh_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به مقطعتحصیلی خاص می باشد.
 • فیلد bran_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به شاخهتحصیلی خاص می باشد.
 • فیلد resh_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به رشتهتحصیلی خاص می باشد.
 • فیلد less_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به درسخاص می باشد.
 • فیلد levelتعیین پایه درسی برای کتاب است .
 • فیلد imageنام تصویر انتخابی برای هر کتاب است .
 • فیلد textتوضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
 • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار کتاب بکار می رود .

 

شکل3- 5 - جدول qm_ book

شکل3- 5 -  جدول qm_ book

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26