پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2- امکان ایجاد تعداد نامحدود دسته بندی

همان طور که در بخش 1-1-1 ذکر شد این نرم افزار امکان تعریف دسته بند یها را بصورت پویا می دهد، که در نرم افزار تحت عنوان "طبقات" پیاده سازی شده است. همان گونه که در شکل 4-2 ملاحظه می شود افزودن طبقات جدید شامل : افزودن مقطع، افزودن شاخه تحصیلی و... است.
به بیان دقیقتر نرم افزار امکان تعریف نامحدود مقطع ، نامحدود شاخه تحصیلی ، نامحدود رشته ، نامحدود درس، نامحدود کتاب، نامحدود فصل کتاب را می دهد.

 

شکل 4- 2 -  منو طبقات

شکل 4- 2-  منو طبقات

طبقات ذکر شده در فوق به گروه می توان تقسیم می شوند :
1-    طبقات هایی که مستقل می باشند و به تنهایی ثبت می شوند.
2-    طبقات هایی که باید به همراه طبقات دیگر تعریفی شوند.
گروه اول مثل : مقطع . در ایجاد این گروه تنها کافی است که چک شود دسته بندی جدیدی که توسط کاربر وارد شده است قبلا در پایگاه داده وجود داشته است یا خیر. در صورت تکراری بودن اطلاعات به کاربر پیغامی داده می شود و از ثبت مجدد اطلاعات جلوگیری می کند در غیر این صورت اطلاعات به جدول مربوطه در پایگاه داده اضافه می شود و کاربر پیغامی مبتنی بر ثبت موفق اطلاعات را مشاهده می کند.
 

شکل 4- 3 – افزودن طبقه جدید : مقطع

شکل 4- 3– افزودن طبقه جدید : مقطع

 

گروه دوم مثل رشته تحصیلی، گرایش، درس، موضوع و منبع درسی به دسته بندی های قبل از خود وابسته می باشند و باید به همراه انها ثبت شوند.
برای توضیح اینکه دسته بند یهای این گروه در نرم افزار ما چگونه تعریف می شوند یکی از دسته بند یها (رشته) را به عنوان نمونه شرح می دهیم. این روال در مورد باقی دسته بند یهای این گروه نیز به همین صورت خواهد بود.
همان طور که در شکل 4-4 مشاهده می کنید برای ثبت رشته جدید باید مقطع تحصیلی و باید شاخه تحصیلی ان رشته هم ثبت شود. در این بخش ابتدا تمام اطلاعات ثبت شده از جدول مربوط به مقطع تحصیلی (جدول qm_maghta ) و جدول شاخه تحصیلی (جدول qm_branch ) خوانده می شود و در منوهایی کشویی "رشته" و "گروه ازمایشی" نشان داده می شود و کاربر می تواند رشته و گروه ازمایشی مورد نظر خود را از لیست منوهای کشویی انتخاب کند با این کار کاربر نمی تواند گرایشهایی را اضافه کند که رشته و گروه ازمایشی انها تعریف نشده است و از بروز این خطا در برنامه جلوگیری می شود.
پس از ان وقتی کاربر اطلاعات خود را وارد کرد مثل گروه قبل در جداول جستجو می شود که ایا اطلاعات وارد شده تکراری است یا خیر، اگر تکراری بود پیغامی مبتنی بر لغو این درخواست به کاربر داده می شود، در غیر این صورت اطلاعات در جدول رشته (جدول qm_reshteh ) ثبت می شود. در این قسمت همان طور که در توضیحات ساختار جدول qm_reshteh در بخش 3-1-5 شرح داده شد بجای ثبت نام مقطع تحصیلی و شاخه تحصیلی فقط شماره منحصر به فرد ان مقطع تحصیلی و شاخه تحصیلی را در جدول گرایش ثبت می کند.

 

شکل 4- 4 - افزودن طبقه جدید : رشته

شکل 4- 4- افزودن طبقه جدید : رشته 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26