چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3 شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN)

[1](COMMON ICAO DATA INTERCHANGE NETWORK)

نقایص موجود در شبکه AFTNضرورت جایگزینی این شبکه را با یک شبکه پیشرفته ارتباطی ایجاب نمود که همه احتیاجات هواپیمائی کشوری را براورده نماید. شبکه CIDINبر اسای پروتکلهای کمیته مشورتی تلگراف و تلفن بین المللی CCITT RECOMMENDATION X25برای ایجاد امکانات ارتباط بیت گرا (BIT ORIENTED) برقرار شده است هدف اصلی و نهائی CIDINپیشرفت دادن شبکه AFTNبرای حمایت از ارسال پیامهای بزرگ و درخواستهای مورد نیاز مانند اطلاعات عملیاتی هواشناسی(OPMET) می باشد.

این شبکه که شبکه داخلی سازمان ایکائو و ساختار شبکه اروپا نیز میباشد به صورت توپولوژی RINGطراحی و ساخته شده و ایستگاهها د ریک ساختار بسته حلقوی به یکدیگر متصل میشوند جهت جریان اطلاعات میتواند ساعتگرد یا پاد ساعتگرد باشد . اطلاعات برای انتقال از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر از  ماشینهای متعددی عبور میکنند و ارتباط هر ایستگاه با ایستگاه بعدی خود در حلقه یکطرفه است[1] REF: Annex 10 volume II chapter 4

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26