پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2 ترکیب شبکه CIDIN

شبکه CIDINشامل تعدادی محدود مراکز سویچینگ است که بوسیله مدارهای مبادله اطلاعات یا DATA LINKبا سرعتهای متوسط  و بالا با یکدیگر در ارتباطند. هر SWITCHING CENTERیک منطقه را پوشش می دهد که با ایستگاههای انشعابی منطقه خود در تماس بوده و پیامهای این ایستگاهها را پس از تبدیل روی شبکه CIDINمبادله و نیز برعکس پیامهای شبکه را به ایستگاههای مذکور مخابره می نماید. مراکز سویچینگ CIDINباید از سیستم تمام اتوماتیک مبادله پیام و از الفبای IA-5برای مبادله پیامها استفاده کنند.

در شبکه CIDINترافیک پیام با روش PACKET SWITCHINGجریان می یابد. به این ترتیب که پیامها پس از ورود به یک مرکز SWITCHING، به فریمهائی تبدیل میشوند که این فریمها علاوه بر اصل اطلاعات پیام دارای فیلدهای کنترل خواهند بود، این فریمها روی شبکه مبادله شده و در مرکز SWITCHINGمقصد مجددا به صورت پیام اولیه تبدیل و به مدارهای انشعابی مربوطه ارسال میگردد. در واقع می توان گفت که روش PACKET SWITCHINGبه منظور سوئیچ کردن بسته های اطلاعات به کار برده می شود. (شکل 1-1)

 

شکل1-1: پنجره ی نشاندهنده ی ترافیک پیام

 

aftn-cidin_en

شکل 1-2: مرکز CIDINو ارتباط ان با سایر سیستمها

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26