چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN)

 شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN) یک معماری و ساختار درون شبکه ای است که اجازه می دهد زیر شبکه های دیتائی هوا- زمین و زمینی با رعایت پروتکلها و سرویسهای میانی مشترک که بر اساس مدل ارتباطی درونی سیسستمهای باز (OSI) سازمان جهانی استاندارد می باشد، عمل نمایند.

در مدارهای ATNبجای اتصالات کاراکتر گرا از مدارهای بیت گرا استفاده میشود ازانجائی که  شبکه ATNیک شبکه گسترده جهانی است و در ان ارتباطات ثابت و سیار تامین میشود ، میتوان از ان به عنوان یک شبکه که تمام نیازهای صنعت هوانوردی را تامین مینماید نام برد. شبکه ATNکه بر اساس طرح CNS/ATMمیباشد به دلیل عدم هماهنگی تکنولوژی میان  کشورهای متفاوت، دارای خصوصیات و مراحل مختلف اجرا می باشد.

این شبکه باید قادر به برقراری ارتباط میان شبکه های مختلف با معماریهای متفاوت باشد. شبکه ATNدارای دو بخش ارتباطات ثابت و سیار می باشد. در بخش ثابت ان تغییرات عمده و اساسی صورت نمی گیرد  و شبکه های موجود مانند AFTN  , CIDIN  به شکل موجود باقی مانده و بیشتر تجهیز خواهند شد.

در بخش ارتباطات سیار روال کار بدین صورت است که اطلاعات از بخشهای مختلف توسط شبکه های ثابت  به اداره شبکه مبادله پیامهای هوانوردی (ارتباطات هواپیمائی) مخابره شده و توسط لینکهای موجود در این شبکه در اختیار واحدهای مختلف عملیاتی ازجمله مراقبت  پرواز قرار می گیرد این اطلاعات توسط متخصصین مراقبت پرواز جهت استفاده در پروازها ارسال میشود که این کار توسط فرکانسهای رادیوئی مانند  HF, VHF, RCAG به صورت مکالمات صوتی (VOICE) انجام میگیرد. در طرحهای  CNS/ATM  قرار است به جای استفاده از سیستمهای موجود از ارتباطات خدمات ماهواره ای سیار هوانوردی AMSS, VHF DATALINK, SSR MODE SADIS  استفاده شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26