چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-1 اصول مربوط به ترکیب شبکه

اصل اول –ترکیب شبکه AFTNباید بر اساس موارد زیر لحاظ شود:

·        حجم ترافیک

·        توزیع جغرافیائی پیام

·        حداکثر استفاده از وسائل مخابراتی مطمئن و مقرون به صرفه

·        حداکثر استفاده از مراکز مخابراتی پیشرفته

·        حداکثر سادگی ممکن

اصل سوم- شبکه باید قادر به مبادله حجم افزایش ترافیک به علت تغییر در نیازهای موجود باشد بدون انکه تغییر زیادی  در ترکیب ان صورت پذیرد.

اصل یازدهم- مراکز AFTNانشعابی در شبکه نیز باید دارای سیستمها و مدارهای مناسب برای مبادله پیام با شبکه باشند و خصوصیات مدارات کمکی را نیز در زمان قطع ارتباط در نظر بگیرند.

اصل سیزدهم- ارتقای کیفیت AFTNبا بکارگیری سیستمها و ظرفیتهای بیشتر، برای براوردن نیازهای عملیاتی منطقه  باید تا حد امکان انجام شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26