چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-3 اصول مربوط به مدارها و کانالها

اصل چهارم- تخصیص و استفاده از فرکانسهای AFTNو ثبت این فرکانسها باید مطابق با مقررات رادیوئی ITUباشد.

اصل هفتم- مدارهای AFTNباید به صورت 24 ساعته برقرار باشند.

اصل سیزدهم- برای حفاظت پیامها و جلوگیری از گم شدن انها باید تا حد امکان از سیستمهای فنی یا عملیاتی استفاده شود.

اصل شانزدهم- ایجاد ارتباط خصوصی و محرمانه در صورت لزوم و با موافقت واحدهای ذیربط مجاز میباشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26