یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3 خصوصیات شبکه AFTN

شبکه AFTNدارای خاصیتSTORE AND FORWARD MESSAGE SYSTEM  میباشد.که در این حالت پیام بعد از ورود به یک ایستگاه ذخیره شده و پردازش روی ان صورت می گیرد.

شبکه AFTNدارای ایستگاههای ثابتی میباشد که ارتباط انها از طریق مدارها و کانالهای با سرعتهای متفاوت صورت می پذیرد . همانگونه که در ابتدا ذکر شد، در ایران شبکه گسترده AFTN    وظیفه مبادله ی پیامهای هوانوردی را انجام می دهد و هر فرودگاه توسط قسمتی به نام "ارتباطات هوانوردی" یا "مخابرات هواپیمایی"  به فرودگاههای دیگر و به مرکز شبکه واقع در شهر تهران متصل است. در ایران از مدارهای شرکت مخابرات برای شبکه AFTNاستفاده می شود و همان خطوط مورد استفاده تلکس به کار برده شده است. سرعتهای مورد استفاده در ایران  بین 50  Baud  تا 300 Baud   می باشد. اتصالات در شبکه AFTNبصورت کاراکتر گرا(character oriented) میباشد، بدین معنی که هر کاراکتر به صورت جداگانه ارسال میگردد و این موضوع خود دلیلی بر سرعت پائین ارسال اطلاعات در شبکه AFTNمی باشد و اتصالات را به گلوگاه کاهنده سرعت در این شبکه تبدیل کرده است. طول پیامهای ارسالی در این شبکه نباید از 2100 کاراکتر بیشتر باشد. و نیز طول هر سطر پیام نباید از 69 کاراکتر بیشتر باشد. پیامهای ارسالی در این نوع شبکه ها با ادرسهای هشت حرفی ارسال میشوند و در هر پیام بیش از 21 ادرس نمیتوان قرار داد. جهت تسهیل کار سویچینگ بین هر دو ایستگاه فقط باید یک مسیر ارتباطی وجود داشته باشد. در ارسال پیامها از یک فرمت خاص بنام ITA-2استفاده میشود.

 هر پیام دارای پنج قسمت اصلی می باشد:

Heading

Address

Origin

Text

Ending

در فصل چهارم به شکل کامل به بررسی انواع پیامهای هوانوردی و مفهوم انها می پردازیم و در اینجا به اشاره ای کوتاه بسنده می کنیم. انواع مختلفی از پیامها در شبکه مبادله می شوند که برخی از مهمترین انها عبارتند از:

·           پیامهای فوری(که با مشخصه  DDارسال می گردند)

·           پیامهای مربوط به سلامتی پرواز

·           پیامهای هواشناسی (که با مشخصه  GGارسال می گردند)

·           پیامهای  تنظیم پرواز

·           پیامهای سرویس اطلاعات هوانوردی(که با مشخصه  FFارسال می گردند)

·           پیامهای اداری هوانوردی

·           پیامهای مربوط به شرایط مخاطره امیزو... (که با مشخصه SSارسال می گردند)

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26