پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4 توپولوژی شبکه AFTN

شبکه AFTNبه صورت شبکه STARطراحی و نصب میشود به صورتی که برای هر کشور یک مرکز سویچینگ بین المللی (CENTER) در نظر گرفته شده وارتباط  مراکز استانها با CENTERاز طریق یک گره مرکزی برقرار میشود.این گره میتواند یک هاب معمولی ، یک سویچ بسیار سریع و هوشمند یا یک کامپیوتر باشد و در صورت نیاز میتوان برای مواقع ضروری در موقع قطعی یک مدار مسیرهای پشتیبان نیز برای یک ایستگاه در نظر گرفت.

شکل 2-1 ترکیب این شبکه را در کشور ایران نشان میدهد و شکل 2-3 ساختار ان را در منطقه.

شکل 2-1 : مراکز (فرودگاههای) مرتبط به شبکه AFTNدر ایران

شکل 2-1 : مراکز (فرودگاههای) مرتبط به شبکه AFTN در ایران

شکل 2-2 :Server and Switching system in AFTN

شکل 2-2 :Server and Switching system in AFTN

 
   

شکل 2-3 :  ساختار شبکه AFTNدر منطقه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26