جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5 سیستم سوئیچینگ پیام

در هر سیستم ارتباطی به طور کلی 3 عنصر یا المان وجود دارد (شکل 2-4) که عبارتند از:

1 –Source: جایی است که اطلاعات تولید می شود و در برگیرنده ی همه عملیات لازم برای ارسال اطلاعات می باشد. این عملیات به شکل کد و دستورالعملی است که از قبل بین طرفین مورد توافق واقع شده است.

2 –Media: وظیفه ی این قسمت ارسال اطلاعات بین Sourceو Sinkاز طریق سیم ، سیستمهای رادیویی و ... است.

3 –Sink: این قسمت گیرنده ی اطلاعات می باشد و در برگیرنده ی تمام اطلاعات لازم برای رمزگشایی سیگنال و دادن اطلاعات مورد نظر به کاربر می باشد.

شکل 2-4 : شماتیک ارسال اطلاعات

حال اگر ما بخواهیم بین چند نقطه ارتباط داشته باشیم از دید اقتصادی، اتصال تمام این نقاط مطابق شکل 2-4 ، به صرفه نیست. برای حل این مشکل ما می توانیم از یک سیستم سوئیچینگ (Switching System) استفاده کنیم (شکل 2-5).

شکل 2-5 : استفاده از سوئیچینگ

سیستمهای سوئیچینگ برای کاربردهای گوناگون طراحی می شوند. اگر سیستم سوئیچینگ به منظور سوئیچ کردن خطوط و یا مدارها طراحی شوند به این سیستم LINE SWITHCHERمی گویند. سوئیچ های تلکس و تلفن شهری از این دسته اند. اگر سیستم سوئیچینگ به منظور سوئیچ کردن بسته های اطلاعات طراحی شود به ان PACKET SWITCHINGکه سیستم سوئیچینگ شبکه CIDINاز این گونه است. حال اگر سیستم سوئیچینگ به منظور سوئیچ کردن پیام طراحی شود به ان MESSAGE SWITCHING SYSTEMیا سیستم سوئیچینگ پیام گویند که سیستم سوئیچینگ پیامها در شبکه AFTNاز این نوع است.  ایستگاه ارتباطات هواپیمائی مجهزبه سیستم سوئیچینگ در یک فرودگاه می تواند با چندین نقطه ارتباط داشته باشد. به واحد مراقبت پرواز- واحد الکترنیک هواپیمائی –دفتر مدیر کل و معاونت عملیاتی فرودگاه- شرکتهای هواپیمائی فعال در فرودگاه - اداره هواشناسی ومرکز سوئیچینگ پیام در تهران.

چنانچه ذکر شد، سرعت تبادل اطلاعات بین نقاط مذکور   50 BAUDو خطوط ارتباطی تلکس میباشد. ارسال اطلاعات در این خطوط به صورت بایتهای پنج تایی می باشد که در اینده قابل ارتقا به خطوط دیتا و با استفاده از مودم به صورت خطوط پرسرعت خواهد بود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26