پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4 مدل هفت لایه ISO-OSI

این مدل ساختاری و منظم  که مخفف عبارت ( Open Systems Interconnect (OSI)) می باشد مدلی مرجع شامل هفت لایه که هر لایه مبین فرایندی است که می باید پروتکل های ارتباطاتی بر روی داده ها انجام دهند .هر لایه هنگامیکه داده از میان اجزاء مختلف شبکه که کارکرد های متفاوت و هماهنگی دارند عبور می کند یک فرایند را ارائه می کند . اینطور نیست که یک لایه معرف یک پروتکل باشد ، بلکه معرف ان فرایند بخصوص است که ممکن است توسط چند پروتکل بر روی داده ها صورت پذیرد . بنابراین ، هر لایه ممکن است شامل چندین پروتکل باشد و هر یک  ارائه دهنده خدماتی مناسب با عملکرد ان لایه .

هر پروتکل در ارتباط با پروتکل نظیر خود می باشد ؛ بدین معنی که هر پروتکل ، با پروتکلی نظیر خود در لایه ای یکسان که بر روی سامانه ای دورتر مشغول فعالیت یکسان و برابر می باشد مرتبط می باشند . دغدغه هر پروتکل همین ارتباط نظیر با نظیر است و دیگر انکه در لایه بالایی یا پایینی چه می گذرد مطرح نیست . به هرحال توافق و قراردادی می بایست میان لایه های یک رایانه بر سر اینکه چگونه عمل جابجایی داده ها از لایه های مختلف صورت بگیرد نیاز می باشد چرا که هر لایه درگیر عمل ارسال داده از خود به محیط همسان خود در قسمتهایی دورتر سامانه می باشد و اینکه هر لایه صرفا نیاز داشته باشد در لایه بالایی یا پایینی چه اتفاقی رخ می دهد امری است غیر ضروری ، انها فقط لازم است بدانند که چگونه داده ها را از میان خود عبور دهند .

کارایی تقسیم بندی شده در شبکه میان لایه های مختلف اثار بجا مانده از تغییرات فناوری را برروی کلیت مجموعه پروتکل ها کاهش داده و انرا به حداقل رسانده است .

لذا کارایی ها و کاربردهای جدید بدون انکه پیکره شبکه را دستخوش دگرگونی کنند وارد عرصه می شوند ونیز سخت افزارهای جدید شبکه می توانند بدون انکه نیازی به دوباره نصب کردن نرم افزار باشد بکار گرفته شوند .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26