پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-6 پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400

اتحادیه بین المللی مخابرات ITU-Tیک اتحاد چند ملیتی است ارائه دهنده استاندارد برای تجهیزات و سامانه های مخابرات می باشد .ITU-Tمسئولیت استاندارد سازی مؤلفه ها و اجزایی چون راهنمای X.500و استانداردهای پیام رسانی X.400که به سامانه پیام رسانی (MHS) معروف است بر عهده دارد . استانداردهای X.400توسط ITU-Tو سازمان بین المللی استانداردها (ISO) منتشر می شوند به عنوان مثال قسمت های 1 تا 9 -ISO/IEC 10021.

X.400یکی از دو ساختار مهم پست الکترونیکی می باشد که از اساس استاندارد برخوردار است و برای ارائه خدمات پستی الکترونیکی e-mailو نیز سامانه های خدمت رسانی به سامانه های اختصاصی بهم پیوسته    e-mailبکار می رود. ( پروتکل دیگر که در عرصه Internetمورد استفاده قرار می گیرد، SMTPیا پروتکل انتقال ساده محموله پستی می باشد ) یک سامانه پیام رسانی X.400این امکان را فراهم می کند تا ارسال e-mailیا هر پیام از نوع - ذخیره سپس ارسال- مثل تبادل داده ها الکترونیکی یا EDIو نیز پیام های  صوتی با موفقیت انجام پذیرد .

پروتکل های پستیMHS  X.400و Internet mailمتفاوتند اما در اساس مدل ساختاری با یکدیگر مشابه می باشند .

حقایق قابل ملاحظه ای که در موردMHS  X.400  وجود دارد عبارتند از اینکه  اولا این پروتکل از سال 1988 امنیت پیام رسانی را تضمین نموده است ، ثانیا این استاندارد همه جانبه برای تبادل پست الکترونیکی از نظر پیکره رسمی مورد تایید و ضمانت می باشد .

 یک پیام MHS  X.400ساختاری دو قسمتی دارد . اول Headerو دوم Bodyکه خود می تواند به چندین بخش تقسیم شود .مثلا یک قسمت بدنه ممکن است متن باشد قسمت بعدی ممکن است تصویر و سومی ممکن است اطلاعات سری شده باشد .

X.400 MHSدر اواخر دهه 1980 قبل از انقلاب اینترنت ظهور پیدا کرد و توسط تعداد زیادی از سازمانها در اوایل دهه 1990 بکار گرفته شد و به مناسب تر ین و بهترین استاندارد موجود برای انجام ارتباطات جهانی بدل شد .

استاندارد X.400به تنهایی یک استاندارد واحد نیست بلکه شامل تعدادی استاندارد گنجانده شده در بازه X.400  تا X.440می باشد اگرچه رایج تر ینشان همان X.400می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26