پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8 پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400

یک ساختار سنتی سامانه براساس X.400از مؤلفه های ذیل تشکیل یافته است :

ü     عناصر کاربر (UA) یا به عبارت بهتر Clientها

ü     مراکز پیام (MS) که کار مدیریت  بازیافت و ارائه پیامها از عناصر کاربر را انجام میدهند.

ü     عناصر انتقال پیام (MTA) که وظیفه مسیر سازی پیامها از دیگر MTAها ، MSها و UAها را بر عهده دارند.

و پروتکل ها نیز متشکل اند از :

پروتکل X.400برای برقراری ارتباط میان UAو MSبمنظور انجام فرایند بازیافت و ارائه پیامها که به P7معروف بوده و درITU-T X.413تعریف شده است .

>پروتکل X.400برای برقراری ارتباط و مسیر سازی میان MTAها که به P1  معروف بوده و در ITU-T X.411تعریف شده  است .

شکل 3-1 دیاگرام مربوط به یک سامانه پیغام رسانی MHS X.400

  

شکل 3-1 دیاگرام مربوط به یک سامانه پیغام رسانی MHS X.400

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26