پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9 استانداردها ، توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی

سامانه مدیریت پیام رسانی مراقبت پرواز که جزء لاینفک CNS/ATMمی باشد ، با محیط ATNمرتبط است . AMHS بوسیله دستورالعملهای استاندارد و توصیه ای ICAOتعریف می شود که اجرای هرچه بهتر ارتباط بوسیله استانداردهای MHS X.400به منظور تبادل پیام های مراقبت پرواز در داخل شبکه جهانی ATNرا بر عهده دارد. این گسترش و توسعه تحت نظارت های ICAOانجام پذیرفته که بعنوان یک هدف در راستای برقراری ATNP( پانل شبکه مخابرات هوانوردی ) مطرح می باشد . استاندارد های OSIدر دیگر بخشهای ITمانند نهاد های نظامی و تدافعی نیز بکار گماشته شده اند و صنعت مخابرات جایگاهی است که در ان پروتکل های OSIبرای سامانه های مدیریتی و نیز ارتباطات مرتبط با فرایند های درونی مورد استفاده قرار میگیرند.                                                                                                                                     اگرچه X.400استانداردی است که بخوبی برقرار شده است و نیز اسناد ان بدرستی تدوین شده اند ، اما برای براورده سازی نیاز های افزوده شده هوانوردی لازم است که یک سری راهنماهای تکمیلی برای ان تهیه شود.ATN SARPs- ( در دستورالعملهای استاندارد و توصیه ای )

SARPsکه بعنوان « دستورالعمل فنی شبکه مخابرات هوا نوردی » مطرح است توسط ICAOسازماندهی شده است. این سند بوسیله ICAOمنتشر شده است .(DOC 9705)

در دسامبر سال 1997 کمیسیون ناوبری هوایی ( ANC) هنگامیکه در حال بازبینی SARPsبود تصمیم گرفت که جزئیات SARPsرا بوسیله ICAOبه انتشار برساند . ANC به هرحال می بایست به بازبینی SARPsدر حوزه های اجرایی شبکه سراسری ATNبپردازد. ویرایش های ANCدر سه تاریخ می باشند . ویرایش سوم درست مثل مطالب میزان بندی و تعادل سازی شامل اصلاحیه های اجرایی است . این ویرایش به 9 زیر مجموعه تقسیم بندی می شود . هفتمین زیر مجموعه به خدمات راهبردی ATNو سومین به AMHSو پنجمی به لایه های پائین تر انتقال مربوط می شود .

این زیر مجموعه ها عبارتند از :

1-         معرفی و سطح نیازهای سامانه

2-         کاربردهای زمینی –هوایی

3-         کاربردهای زمینی –زمینی

4-         خدمات ارتباطاتی لایه های بالا تر ( ULCS)

5-         خدمات ارتباطاتی اینترنت ( ICS)

6-         مدیریت سامانه ( SM)

7-         خدمات راهبردی ( DIR)

8-         امنیت ( SEL)

9-         ثبت ( REG)

تعمیم به خط مشی اصلی استانداردهای ISO10021و ITU-T X.400عبارتند از :

ü     متمم های ایمنی پیام که مبین تفاوت ترافیک AMHSاز دیگر ترافیک ها است .

ü     اولویت انتقال بسته ها- برای مشخص شدن اولویت در مسیر یابی پیام در ATN

ü     گسترش چک های کلی –برای اطمینان حاصل کردن از جانب یکپارچگی

ü     کنترل بهینه جریان داده –برای کمک به اولویت بندی  بهتر مسیر یابی و کارایی شبکه

o                   یک توصیه مبنی بر اجرای پروتکل شماره 7   X.400درDesktop  های کار بران برای « گسترش خدمات »

o                   تعمیم ویرایش 3 برای پشتیبانی کردن از استانداردهای X.400(1999) .

 ( تذکر : جالب است بدانید که افزایش پروتکل های پشتیبان اینترنت IETF،خیل عظیم سازندگان نرم افزار ها را بران داشته که این استاندارد ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند . سازمانهای اندکی در حال حاضر موجود می باشند که استاندارد جدید X.400را به کار می گمارند . این نبود پشتیبانی ، بمعنی نبود رقابت است که خود موجب افزایش قیمت و کاهش اقبال بازار می شود که به نوبه خود موجب همان کاهش پشتیبان می گردد ( این یک چرخه باطل می باشد )

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26