پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-1 پروتکل های Server - مجموعه X.400

دستورالعملهای استاندارد و توصیه ای پروتکل شمارهP1، X.400را در مرزهای بین المللی که نیاز است عمل انتقال در لایه های پائین تر OSIمحیط ATNانجام شود مجاب کرده است که این کار بخاطر مسائل عملیاتی  وهم خوانی می باشد .

دستورالعملهای استاندارد و توصیه ای که پروتکل های شبکه ATNرا تعریف می کند ، زیر مجموعه شماره 5 خدمات ارتباطات اینترنتی TP4( رده چهارم انتقال ) را بر روی خدمات شبکه ای CONSو CLNSمجاب کرده است .برخی مناطق اروپا ، به هر حال ، در حال نیل و حرکت به سوی شبکه هایی هستند که با TCP/IPکار می کنند و معرف RFC1006، همان انتقالOSI TPتحت TCP/IP  می باشند. ایده ال هر شبکه پیام رسانی که برای AMHSبه کار گماشته شده است اینست که بر این اساس قادر به پشتیبانی هر سه قابلیت باشد .

شکل 3-2 TP4/CONS نیازمند یک Router سطح 3 X.25  می باشد

شکل 3-2 TP4/CONSنیازمند یک Routerسطح 3 X.25  می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26