چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-2 پروتکل های Client - X.400 برای Desktop

برای مشتری خط  سیر سنتیX.400که پیشتر بدان پرداخته شد نیازمند سرمایه گذاری بر روی بقایای ساختار X.400که شامل بکار گیری یک X.400 UA( ارتباط بوسیله P7)  برای محیط کار مشتری است ، می باشد .

برای بعضی از کاربران X.400برروی Desktop،نه بعنوان یک ابزار و راهکار کم هزینه به شمار می رود و نه همزمان با ان یک ابزار مفید تر .

 یک اشاره کلیدی به تذکر اخیر: دستورالعملهای استاندارد و توصیه ای ICAOاینست که توصیه های خدمات بنیادی و خدمات تعمیم داده شده با یکدیگر متفاوتند . خدمات بنیادی مجاب کننده یک ارتباط P7از مشتری نیست و پروتکل دسترسی مشتری را یک « موضوع محلی در میان دامنه وسیع نهاد محلی » تعریف میکند . بر اساس تفاسیر مختلفی که کشور هااز استانداردها و نیز از استانداردهای ICAOدارند ما توصیه می کنیم که برای مشتری محلی می بایست یک پروتکل جانبی در نظر گرفته شود .

جالب خواهد بود اگر به روند رو به رشد در سامانه های پیام رسانی نظامی در این ارتباط نظری بیافکنیم . از ده سال پیش که نهاد های تدافعی P7را برای کار مشتری های خود استفاده میکنند، هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که سامانه هایی که با COTSکار می کنند مثل Microsoft Exchangeو Lotus Notes، در محدوده گستره های خویش تمامی کارایی های P7را در سطح هزینه ای پائین تر دارا می باشد . به علاوه ، اینچنین سامانه هایی بسیاری از کارکرد های گروه های نرم افزاری مثل روز نگاری ، ارشیو و کارهایی با اساس کار Webبعنوان قسمتی از نرم افزار بنیادی را انجام می دهد . امروزه ما در حوزه نظامی درجات بالایی از انرا می بینیم ، سامانه پیام رسانی حساسی که با COTSکار می کند و انها را در مرزها بعنوان پروتکل با قابلیت عملیاتی بالا به کار گماشته اند و این به معنی این است که دیگر نیازی به P7در Desktopنیست

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26