پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-11 اجرای طرح AMHS

صنعت هواپیمایی استانداردهای X.400را برگزیده است و تعمیم های SARPsبطور رسمی نگاشته است و گذر از سامانه های فعلی AFTNو رسیدن به استانداردهای جدید AMHSرا برنامه ریزی کرده است.

این راهکارها پیام رسانی ATSکشوری را از ارتباطات متنی ساده به فناوری های مدرن ارتقاء خواهد داد و این امکان را فراهم می کند که خدمات پیام رسانی گسترش پیدا کنند ، بعنوان مثال امکان انتقال ضمائم Binary  دو دویی میتواند خود موجب انتقال اطلاعات بیشتر مثلا اطلاعات گرافیکی هوا شناسی گردد .

مقامات هواپیمایی کشوری ( CAA) هر کشور به صورت فردی مسئول معرفی راهکارهای AMHSخود می باشند .بسیاری از فروشندگان یک راهکار برای بازار معرفی خواهند کرد و اگر چه مطابق استانداردها کار می کنند اما عدم  هماهنگی میان فروشندگان بصورت اجتناب ناپذیر افزایش پیدا خواهد کرد .معرفی AMHSنمی تواند روندی نامحسوس داشته باشد و این مرحله گذر پیچیده و گران خواهد بود . پیش بینی می شود که CAAهای مختلف AMHSرا به مجرد اماده شدن بودجه معرفی خواهند کرد و برنامهاز قبل برنامه ریزی شده ان را در راستای فناوری به روز شده ،  تدوین می کنند . هر کشور فروشنده اولویت های خود را انتخاب خواهد کرد و این انتخاب براساس مسائل مربوط به جغرافیا ، قیمتها و مشخصات دیگر خواهد بود که خود موجب پیچیده کردن فرایند تجهیز و پیچیده سازی خواهد شد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26