چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-11-2 شباهت های سامانه مدیریت پیامهای نظامی

شباهت های میان گذر از AFTNو AMHSکه در حال حاضر در جریان است و انچه نهاد های پیام رسانی نظامی و دفاعی در گذشته در بسیاری از سامانه ها در گذر به سوی سامانه های X.400از طریق مرز بین المللی انجام داده اند قابل توجه می باشند و اموزه های فراوانی از اینرهگذر دریافت می شود . در هر دو این سامانه ها باید از ارسال پیام ها مطمئن شد ، باید رسید ارسال اطلاعات صادر گردد ، می بایست ذخیره و اصلاح پیام ها بمنظور ثبت و ضبط اطلاعات انجام گیرد و نیز می باید هر دوی سامانه ها قابل اطمینان باشند . به کار گماردن استاندارد های X.400از طریق سامانه یک کشور به تنهایی یعنی P7برای مشتری ها در محیط کار ( بخش 9 ) به جهت هزینه های بالای مالکیت (TCO) بسیار گران قیمت شده است .

کاهش هزینه ها و در عین حال وجود اطمینان، نهاد های نظامی را بر ان داشت تا راهکار COSTرا به کار گمارند .در داخل هر کشور ، یا سازمان تجهیز سامانه های پیام رسانی وظیفه ایست بر عهده خود ان کشور به انضمام اینکه کارهای کلیدی چون ارسال رسید های مربوطه و حفظ و نگهداری پیامها و ذخیره انها هم انجام پذیرد .

زمانی که پیامی در گذر از مرزهای میان دو کشور یا سازمان می باشد نه تنها باید با استانداردها مطابقت داشته باشد بلکه می بایست از نظر عملیاتی تحت یک توافق دو طرفه نیز مطابقت داشته باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26