چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-2 گلوگاه AFTN/AMHS

با همکاری پشتیبان های AFTNیک تبدیل دو طرفه از فرمت عمومی و کلی Fileایجاد شده است تا امکان تبدیل از AFTNبه AMHSو بالعکس را برای پیام ها فراهم نماید . با همکاری کارشناسان امر در عرصه AFTNبطور نزدیک ، گلوگاهی ایجاد شده که دیگر می توان از حفظ و نگهداری پیام و سلامت ان در

جریان فرایند تبدیل و نیز در نتیجه منطبق بودن با SARPsاطمینان کامل داشت .

شکل 3-4 : هسته Microsoft Exchange 2003 Server

شکل 3-4 : هسته Microsoft Exchange 2003 Server

بلوک مرکزی شکل 3-4 نشان دهنده هسته Microsoft Exchange 2003 Serverهمراه با مؤلفه های جانبی اش می باشد . اجزاء بخصوصی که می توان به انها اشاره کرد عبارتند از : جزء لاینفک Microsoftیعنی GOSIP Compliant X.400 MTA  ، ابزار انتقال OSIکه منطبق بر SARPsطراحی شده اند و نیز XMLقدرتمند همانند AMHS/AFTN Interfaceکه به گلوگاه سوم AFTNمتصل می شوند .

گلوگاه AFTNتعاملی را با دنیای امروز برقرار می سازد و در نتیجه استانداردهای مخابرات هوانوردی مندرج در Annex10جلد دو ( دستورالعمل های ارتباطات ) را براورده می سازد . این استانداردها شامل مجموعه ای از Interfaceهای مختلف سخت افزاری است شامل RS232، RS422، X.25بعلاوه فرمت های ITA-2و IA-5اطلاعات

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26