چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-3 اولویت پیام

شکل 4-3 : نشانه اولویت پیام

شکل 4-3 : نشانه اولویت پیام

در ابتدای قسمت ادرس گیرندگانپیام یک کد 2 حرفی وجود دارد که نشاندهنده ی اولویت ان پیام است و اهمیت پیام را متذکر می شود. این اولویت بندی و درجه ی اهمیت ان را در زیر ملاحظه می کنید.

کد اولویت پیام                             درجه ی اهمیت ارسال

    SS                                                1

DD, FF                                            2   

GG, KK                                           3    

پیامهای وضعیت اضطراری با کد SSاولویت بندی می شوند.

پیامهای فوری با کد DDاولویت بندی می شوند و برخی از انها که درجه ی اهمیت و فوریت کمتر دارند با

کد FF.

پیامهای مربوط به کنترل و حرکت هواپیما با کد FFاولویت بندی می شوند.

پیامهای مربوط به اطلاعات پروازی با کد FFیا GGاولویت بندی می شوند.

پیامهای کم اهمیت از قبیل پیامهای اداری و اطلاعیه های کم اولویت با کد KKازسال می گردند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26