چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-4 ادرسهای پیام

شکل 4-4 : نشانه ادرسها

شکل 4-4 : نشانه ادرسها

هر پیام باید دارای ادرس یا ادرسهای گیرندگان پیام باشد که بعد از کد اولویت در خط دوم درج می شود. هر ادرس شامل یک کد 8 حرفی است که از چپ به راست و به ترتیب در برگیرنده ی موارد زیر است:

الف) 4 حرف اول یک ادرس نشاندهنده ی اسم 4 حرفی موقعیت ان مکان است که این کد 4 حرفی توسط ICAO(سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری) تعیین گردیده و در سند 7910 این سازمان (Doc 7910-Location Indicators) درج شده است. این 4 حرف نیز به نوبه ی خود دسته بندی منطقه ای خاص خود را دارند.به طوریکه حرف اول از سمت چپ نشانه ی تقسیم بندی جغرافیایی کشورهاست (مانند حرف Oبرای خاور میانه) و دومین حرف از سمت راست نمایانگر کشور است (مانند Iبرای ایران، Mبرای امارات، Pبرای پاکستان و ...).دو حرف دیگر نشانگر تقسیمات داخلی هر کشور است .در مثالهای زیر به این موارد اشاره می کنیم.

 مثال :LTCI ، OAKB، OMDB، OKBK، OISS، OIFM، OIMM، OIIIو OIIE

به ترتیب ازراست یعنی: استانبول، کابل، دبی، کویت، شیراز، اصفهان، مشهد، مهراباد و امام خمینی

ب) کد 4 حرفی مشخص کننده ی اختیارات، نوع سرویس و یا شرکت هواپیمایی که این کد نیز از استاندارد ICAOپیروی می کند. مهمترین این کدها عبارتند از :

ZTZX: برج مراقبت فرودگاه

ZAZX: واحد کنترل تقرب فرودگاه

ZRZX: مرکز کنترل منطقه ای

ZPZX: اداره ی گزارشات پروازی (بریفینگ)

ZZZX: هواپیمای در حال پرواز

YXYX: واحدهای نظامی

YYYX: سایر واحدهای پیش بینی نشده در تقسیم بندی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26