چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Wednesday 19 th of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-2-1 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft

ارتباط فیلد TypeofAcftدر جدول FP_Flightplanبه عنوان کلید خارجی در نظر گرفته می شود .(شکل5-1                                                                      

شکل 5-1:ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_TypeofAcft

شکل 5-1: ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_TypeofAcft

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26