یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-2-3 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD

در این ارتباط سه فیلد Adep،AdesوALTN1  در جدول FP_Flightplanبه عنوان کلیدهای خارجی در نظر گرفته می شوند .( شکل5-3)

p3.PNG

شکل 5-3 :ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_AD

شکل 5-3 : ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_AD

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26