شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1 اشنایی مقدماتی با نحوه کار شبکه تلفن ثابت(PSTN)

برای بررسی شبکه تلفن همراه ابتدا به تحلیل و بررسی تلفن ثابت می پردازیم. شروع کار با تلفن ثابت از لحظه برداشتن گوشی و شنیدن صدای بوق اغاز می شود.ای صدا به این معنی است که فرد مجاز به شماره گیری و استفاده از شبکه تلفن ثابت است. ارتباط با مرکز تلفن محلی (LOCAL) خود بو سیله دو رشته سیم مسی که از درب منزل یا محل کار به نزدیکترین پست[1] (POST) رفته است و از پست به کافو[2] می رود و از کافوها به چاله حوضچه که در زیر زمین توسط مخابرات حفر شده می رود و از انجا به مرکز تلفن وارد می شود.

در مرکز تلفن دو رشته سیم مسی ابتدا به سالن MDF[3]می رود . درتلفنثابت"هویت" مشترکمشخصاست ( این کار را مخابراتازطریقکشیدندورشتهسیممسیتادرمنزلیامحل کارودادنبوقاینکاربرایمشترکفراهم کردهاست.) پسمرحلهاولدرشبکهمخابرات"هویت" یاشناساییمعتبربودنمشترکاست.

"مکان" مشترکنیزدقیقامشخصاست،  یعنیسوییچهنگامیکهکسیبااینمشترککارداردراحت ان را پیدا کرده و به ان زنگ می زند. بخش بعدی "محل ثبت charging" است ، یعنی هر مشترک هر چقدر با تلفن خود به دیگران زنگ بزند هزینه ان در سوییچ متصل شده به ان ثبت می شود.

و نهایتا  " ارائهسرویسهایجانبی" است، مثلنمایشگرشمارهتلفنوانتقالمکالمهو... کهاینهمدرسوییچیکهتلفنبه انمتصلشدهاستانجاممیگیرد.پسبهطورخلاصهشبکهتلفنثابتمشخصاتزیررادارامیباشد:

1-       هویتیاشتاساییمشترک

2-       مکانمشخصجهتتماسگرفتهشدنباان

3-       محل ثبت charging

4-       ارائه سرویسهای جانبی

وقتی فرد شروع به شماره گیری می کند ، سوییچ مخابراتی (دستگاهی است که کار مسیر یابی و مسیر دهی را انجام می دهد ودر ضمن وظیفه ثبت chargingکه همان مدت زمان مکالمه است را برعهده دارد و ضمنا ارائه سرویسهای مختلف اعم از انتظار مکالمه -انتقال مکالمه - نمایشگر شماره تلفن و غیره به عهده سوییچ می باشد.) شماره های گرفته شده را تجزیه و تحلیل می کند و مسیر ان را تشخیص می دهد.

 مثلا اینکه این شماره داخل شهری است یا بین شهری و یا بین الملل توسط سوییچ مشخص شده و مسیر  را به مرکز بعدی که هرکدام وظیفه خاصی به عهده دارند را می رساند.

به عنوان نمونه می توان به این مثال اشاره کرد که :

وقتی فردی از تهران یک شماره در کرمانشاه را میگیرد( مثل 08313272222 ) سوییچ محلی با دیدن 0 می فهمد که باید کل شماره را به سوییچ بین شهری بدهد بنابراین ابتدا به سوییچ بین شهری تهران (STD) داده و سوییچ بین شهری با دیدن رقم دوم یعنی عدد 8 می فهمد که باید کل شماره را به سوییچ بین شهری (STD) منطقه 8 کشور که در همدان می باشد بدهد.

 سوییچ STDهمدان با دیدن رقم سوم که 3 می باشد شماره را به PCکرمانشاه میدهد ( PCیک نوع سوییچ بین شهری است ولی از لحاظ levelپایین تر از STDمی باشد ) PCکرمانشاه با دیدن رقم چهارم که 1 می باشد تشخیص می دهد که شماره مربوط به شهر کرمانشاه می باشد و با توجه به پیش شماره 327 به مرکز مربوطه تحویل داده می شود و مشترک شماره 2222 در مرکز 327 زنگ می خورد.

این مسیری بود که طی زمانی خیلی کم برای تماس بین تهران و کرمانشاه باید طی شود. برای شماره های بین الملل مسئله کمی فرق می کند بدین ترتیب که مرکز محلی بادیدن 00 در ابتدای شماره تلفن کل شماره را به STDداده و STDها هم شماره را به سوییچ بین الملل که ISCنامیده می شود می دهند و سپس مراحل بین شهری و شهری را مانند مثال قبل طی می کند . 

سوییچهای تلفن ثابت به دو نوع انالوگ و دیجیتال تقسیم می شود که سرویسهایی که ذکر شد صرفا در سوییچهای دیجیتال قابل ارائه می باشد[1]جعبه های کوچک سربی رنگ که در روی دیوار معابر نصب شده و به مقداری کابل وارد و خارج شده است

[2]کافو ها کمدهای سبز رنگی است که در کنار خیابانها نصب شده است

[3]سالن MDFسالنی است که در ان کانکتور های زیادی بر روی شلفهای ایستا نصب شده است از یک طرف به ازای هر پورت یا شماره تلفن دورشته سیم مس از سمت سوییچ به ان وارد شده است و از سمت دیر دورشته سیم مسی که از سمت مشترک(منزل یا محل کار شما) امده به انجا می رسد و با ارتباط این دو شما می توانیدبه سوییچ وصل شده و یا اصطلاحا بوق داشته یاشید.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26