دوشنبه 2 بهمن 1396 | Monday 22 nd of January 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6جابجایی سلولی

هرتلفنیککدشناسهیمختصخوددارد. اینکدهاجهتشناساییمالکتلفنوشرکتخدماتدهندهاست. هنگامیکه گوشیروشنمیشود،منتظردریافتسیگنالازیککانالکنترلمیماند. اینکانالیککانالارتباطیمخصوصجهتارتباط گوشی و نزدیکترین ایستگاه  BTS است.

اگر تلفن به هر دلیلی نتواند چنین سیگنالی را در یافت و شناسایی نماید پیغام خارج از محدوده خواهد داد. درصورتدریافتاینسیگنالگوشیامادهیبرقراریارتباطمیشود.

کاربرچهدرحالصحبتوچهدرحالامادهباشحرکتوجابجاییداشتهباشد،ممکناستازحیطهییکسلولخارجوواردمحدودهیسلول دیگرشود.

سامانههایسلولیمیتوانندبدونقطعارتباطتلفنی،انراازسلولیبهسلولدیگرهدایتنماید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26