پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-7 شبکه موبایل چگونه کار می کند؟

درشبکهموبایلبه دلیل وجود موبایل که  یکوسیلهبدونسیماستوازلحاظفیزیکیبهجاییمتصلنیست;ممکن است در هرلحظهمکانان  تغییرکند  و یا دریکروزدرنقاطمختلفکشور(وحتیجهان)حرکتکند.

اما برقراری 4 مشخصه تلفن ثابت برای موبایل ها با این روش پیاده سازی می شود که:

قبل از هر چیزی ذکر این مورد ضروری است که گوشی موبایل با روش بدون سیم (wireless) از طریق امواج الکترو مغناطیس با انتی که به ان BTSگفته می شود ارتباط دارد و از طریق ان به شبکه موبایل وصل می شود(به جای دو رشته سیم مسی).

1-       تعیین هویت :

درموبایلبهعلتتغییرمکانمشترک(مستقلازمکانبودن)نیازبهمرکزیوجود داردکهاطلاعاتتماممشترکین یککشورویایکشرکتارائهدهندهسرویسموبایلدرانثبتشودتاهروقتشبکهنیازداشتدراختیارشبکه قرار گیرد ( این کار در تلفن ثابت در همان مرکز سرویس دهنده انجام می گیرد). 

به این مرکز [1]HLRگفته می شود ، این مرکزها به صورت متمرکز در یک یا بعضا در نقاط محدودی در یک کشور ایجاد می شود.

و برای اینکه یک مشترک امکان استفاده از شبکه را داشته باشد به مشترک کارتی به نام SIM[2]داده می شود که این کارت وسیله شناسایی مشترک در شبکه است .

پس اگر SIMکارت در گوشی موبایل قرار گیرد و تعاریف مخصوص ان در HLRثبت گردد مشترک می تواند در هر مکانی از کشور امکان تماس گرفتن یا گرفته شدن را داشته باشد.

2-       مکان مشترک در شبکه موبایل

هنگامیکهیکمشترکدرشبکهحرکتمیکنداخرین مکان ان در HLRثبت می شود ،  بنابراین هرکس بخواهد به یک موبایل زنگ بزند اخرین مکان ان از HLRپرسیده می شود و بعد به موبایل زنگ می خورد.

3-       ثبت charging

ثبتمقدارهزینهمکالمهموبایلدراخرینسوییچیکهبهموبایلسرویسمیدهدانجاممیگیرد.مثلامشترکیازتهرانبهسمتمازندرانرفتهوازانجابهمشهدمیرودودرطیمسیرچندینباربهنقاطمختلف تماس گرفته است .

هنگامی که در محدوده تهران بوده در سوییچهای تهران ثبت شده و در مازندران در سوییچ مازندران و در مشهد در سوییچ مشهد ثبت می شود. دراخرکلیههزینهمکالماتازسراسرکشوربهمرکزیدرتهرانکهمرکزصورتحساباست،ارسالمیشودوبعد از جمعبندیومحاسبهبرایمشترکصورتحسابارسالمیشود(درتلفنثابتتمامهزینههایمکالمهدرمرکز سرویسدهندهثبتمیشود).

4-       ارائه سرویس های جانبی

این سرویس ها توسط اخرین سوییچ سرویس دهنده به موبایل از طریق HLRسوالمیشودکهچهسرویسهاییباید در اختیار مشترک گذاشته شود. مثل انتقال مکالمه –اتظار مکالمه –نمایشگر شماره و ....... و سپس ان سرویس ها توسط اخرین سوییچ سرویس دهنده در اختیار مشترک قرار می گیرد. (در تلفن ثابت همان سوییچ محلی که تلفن به ان وصل است این کار را انجام می دهد.)

اکنون می توان نحوه کار کردن در این شبکه (شبکه موبایل) را تشریح کرد .

با توجه به مجموعه نکات بالا می توان گفت که :

در ابتدا تلفن همراه نزدیک ترین انتن مخابراتی تلفن همراه را شناسایی می کند. زمانی که فرد اقدام به برقراری تماس تلفنی و یا روشن نمودن تلفن همراه خود می کند، تلفن همراه یک پیام به همان انتن ارسال می کند.

در این مرحله تماس  از طریق کابل و یا فیبر نوری به نقطه دسترسی بیسیم، واقع در ‍‍پایین دکل که به یک سویچ چند پرت متصل است، حرکت می کند.  این تماس (به همراهی بقیه تماس ها) ۲ راه برای انتقال به شبکه اصلی را دارد. راه اول که روش معمول انتقال داده هاست، از طریق خطوط T1و یا T3بر روی بستر کابلی واقع در زیر زمین انجام می پذیرد.

در روش دوم داده ها از طریق یک انتن بیسیم پرقدرت که در دید مستقیم یکی دیگر از سایتهای دارای اتصال کابلی قرار دارد، توسط امواج ریز موجمنتقل می گردند. این روش یا به صورت پشتیبان در زمان ضعف اتصال زمینی استفاده می شود و یا زمانی که از لحاظ فیزیکی خطوط T1و یا T3به کلی وجود ندارند.

تماس ورودی از شبکه اصلی به سمت سوییچ باز می گردد و پس از ان به بالا، به سمت انتن هدایت می شود تا به سمت دستگاه تلفن همراه برود (در صورتی این اتفاق رخ می دهد که دستگاه تلفن در پوشش همان انتن باشد)  .

اگر فرد جابجا شود سیگنالی مبتنی بر تغییر سلول از طرف سلول تحت پوشش انتن جدید به سمت تلفن همراه ارسال می گردد، که از ان زمان به بعد ان سلول مسئول برقراری ارتباط تلفن با شبکه اصلی می باشد.[1]Home Location Registration

[2]Subscriber Identity Module

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26