شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 الگوریتم های رمزنگاری کلید خصوصی

رمزهای کلید خصوصی بر مبنای نوع عملکرد ، چگونگی طراحی و پیاده سازی و کاربردهایشان به دو گونه رمزهای قطعه ای و رمزهای دنباله ای تقسیم می شوند .

که در هر یک از ا نها عملکرد رمز نگاری به صورت یک عملکرد دوجانبه بین دو طرف فرستنده و گیرنده می باشد، که با ایجاد یک ارتباط اولیه با یکدیگر روی کلید خصوصی توافق می کنند ، به گونه ای که دشمن ان کلید را نداند.

فرستنده Sمی خواهد پیام m۱,.mi ….را به گونه ای به طرف گیرنده Rبفرستد که او بتواند به محتوای پیام دست یابد و در عین حال حریف مخالف Aنتواند محتوای پیام را درک کند حتی اگر Aتمامی انچه بین Rو Sانتقال می یابد را دریافت نماید.

به همین منظور فرستنده Sهر متن روشن miرابه وسیله الگوریتم رمزگذاری Eو کلید خصوصی به متن رمز شده تبدیل می کند ودریافت کننده نیزکه متن رمز شده را دریافت کرده می تواند با الگوریتم رمز گشائی Dو کلید خصوصی متن اصلی را بدست اورد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26