جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-1 مولدهای همنهشتی خطی (LCG)

در این روش برای تولید اعداد شبه تصادفی از روابط بازگشتی بهره گرفته می شود .در اینجا سه تا ئی a) ، b ، m) پارامترهائی را مشخص می کنند ،که مولد را شرح می دهند. از این سه تائی به عنوان کلید مخفی می توان استفاده کرد.با توجه به اینکه0 xهسته مولد می باشد ، اگر پارامترها بدقت انتخاب شوند اعدادی نظیر xjبه صورت تکراری نخواهیم داشت.

 مگر انکه تمامی اعداد صحیح درون فاصله [۰,m-1] در خروجی ظاهر شده باشند .« بویر» نشان داد که دنباله های تولید شده توسط LCGها از نظر رمز نگاری امن نیستند . درواقع با در اختیار داشتن قطعه ای طولانی ازدنباله میتوان با روشهائی پارامترهای mو bو aرا بازسازی نمود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26