جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-2 ثبات های انتقال پس خور( FSR )

دنباله های مورد استفاده در رمزنگاری می توانند بر مبنای ثبات های انتقال طراحی بشوند .حتی وقتی که دارای پس خوری خطی باشند . یک ثبات انتقال پس خور از Nفلیپ فلاپ و یک تابع پس خور تشکیل شده است . تابع پس خور هر عنصر جدید همانند t ) ) aاز دنباله را به صورت جزئی از عناصری که از قبل تولید شده اند همانند a(t-1 ) ، …… a(t-n-۱) ، a(t-n) بیان می کند .

بسته به اینکه ایا تابع gخطی است (با عملگر Xorتنها قابل اجراست) یانه ،مولد یک ثبات انتقال پس خور خطی ( LFSR) یا ثبات انتقال پس خور غیر خطی ( NLFSR) خوانده می شود.
پریود دنباله تولید شده بوسیله یک FSRبه تعداد مراحل ذخیره سازی و جزئیات اتصال پس خور بستگی خواهد داشت و بطور کلی حداکثر پریود یک دنباله که توسط یک FSRدارای nمرحله تولید می شود ، ۲ nخواهد بود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26