جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4 ثبات های انتقال پس خور خطی (LFSR)

این ثبات ها مدت ها برای کدهای کنترل خطا ، ازمایشهای VLSIو مخابرات طیف گسترده مورد استفاده بوده اند و از جمله مهمترین اجزاء در ساختار مولدهای شبه تصادفی می با شند.

 به طور کلی برای اینکه حداکثر پریود ممکن ۲n-۱ را برای دنباله خروجی از یک LFSRداشته باشیم ، چند جمله ای پس خور ان می باید اولیه باشد .

تعداد چند جمله ای های اولیه درجه nاز رابطه f(2n-1)/nبدست می اید که f(n)نمایانگر تابع اویلر می باشد که تعداد اعداد صحیح مثبت و اول کوچکتر از عدد nرا نشان می دهد .

به هر صورت با توجه به توابع توزیع احتمال این دنباله ها با حداکثر پریود دیده می شود که خواص اماری مطلوبی در این دنباله ها به وجود می اید . اما در برابر این خصوصیات مولد های شبه تصادفی وبه علت استفاده گسترده از ثبات های انتقال در این گونه مولدها روش های تحلیل فراوانی نیز برای تحلیل دنباله خروجی حاصل طرح شده که استفاده از این ثبات ها را در ساختار مولدهای بیت شبه تصادفی دچار مشکل می کند .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26