چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11-1 ازمون جامع فضای کلید

این حمله با در اختیار داشتن چند زوج متن اصلی و متن رمز شده متناظر با ان صورت می گیرد وعبارتست از ازمودن تمامی ۲ mکلید ممکن به منظور یافتن کلید اصلی رمزنگاری که همان کلید سری می باشد .

 حمله مکملیت :

این حمله توسط خاصیت مکملیت صورت می گیرد . در واقع اگر Xو Yدو بردار باینری به طول nباشند و X+Y=(۱,…,۱) باشد ، در اینصورت این دو بردار مکمل یکدیگر می باشند و خواهیم داشت Y=X¢.

حال اگر fمبین تابع یک رمز قطعه ای باشد و C=f(P,K) ، انگاه رمز دارای خصلت مکملیت است اگر: " P , " K : f(P ¢ ,K ¢ )=C¢در اینصورت اگر فضای کلید رمزنگاری Kبه دو زیر فضای Sو S¢که K=S È S¢باشد در اینصورت ازمون جامع فضای کلید را می توان فقط در فضای Sاعمال نمود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26