جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11-2 حمله از طریق ویژگی بسته بودن

برای هر رمز قطعه ای به طول nو کلیدی به طول mهر کلید یک تابع جابجائی از بردارهای باینری به طول nرا مشخص می نماید . اگر Gمجموعه تمام این ۲ mجابجائی را نشان بدهد و داشته باشیم H={ Ti*Tj : Ti ,Tj Î G} و * نماد ترکیب نگاشت ها باشد ، انگاه Gبسته است اگر H=Gباشد .

در واقع Gبسته است اگر برای هر Tiو Tjدر Gبتوان Tkرا در Gبه گونه ای یافت که برای تمام متون اصلی داشته باشیم : (Ti*Tj)(P) = Tk(P) اما از انجا که یکی از روش های متداول افزایش امنیت رمز های قطعه ای رمزنگاری متوالی هر قطعه می باشد ، ویژگی بسته بودن یک رمز تاثیر این روند تکراری را از بین خواهد برد و موجب ضعف در امنیت رمز می گردد .

سایر حمله های طرح شده بر روی رمزهای قطعه ای همانند حمله ملاقات در میانه ، حمله از طریق ویژگی افینی و سایر حمله ها می توانند ویژگی های نامطلوب رمزهای قطعه ای را اشکار نمایند .

اما بهترین و مؤثرترین تحلیل های ارائه شده بر روی اینگونه رمزها حمله های خطی وتفاضلی هستند که از جمله قدرتمندترین حمله ها ی نوع دوم و سوم بر روی رمز های قطعه ای می باشند .

بنابراین امنیت بسیاری از رمز های قطعه ای به استحکام رمز در برابر این دو حمله بستگی خواهد داشت . در واقع معیار اصلی طراحی هررمز قطعه ای مقاومت دربرابر اینگونه حمله ها و سایر انواع حمله های طرح شده با توجه به شرایط تحلیل گر و اگاهی های او می باشد و تحلیل هائی که در ابتدا بیان شد به عنوان شروط لازم طراحی بکار می روند .

در میان دسته بندی تحلیل های رمزی چهار نوع عمومی از حمله های رمزنگاری وجود دارد که در هر کدام از انها فرض می شود که تحلیل گر اگاهی لازم وکامل را از الگوریتم رمزگذاری مورد استفاده در اختیار دارد . این تحلیل ها به صورت زیر دسته بندی می شوند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26