شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 معماری GSM

شبکه GSMیک سیستم ارتباطی سلولی دیجیتال است که با ایده سلولی کردن منطقه جغرافیایی و استفاده مجدد از فرکانس 1 و وپوشش دادن منطقه جغرافیایی بوسیله سلولها شروع به کار کرد. شبکه سلولی سیار را به علت اینکه مشترکین تلفن های متحرک معمولا در خشکی از ان استفاده می کنند شبکه عمومی زمینی سیار  می نامند.

تکنیک استفاده مجدد از فرکانس با در نظر گرفتن کمترین تداخل فرکانسی در GSMبه علت کمبود فرکانس و پهنای  باند به کار گرفته می شود. سیستمGSM از 3 ترکیب زیر سیستم اصلی بوجود امده است:

1-        زیر سیستم شبکه

2-        زیر سیستم رادیویی

3-        زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری

شکل3-1  معماری GSM

شکل3-1  معماری GSM

 

در سیستمGSM برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبکه بامنابع مختلف و تجهیزات زیر ساختار سلولی ،نه تنها رابطی هوایی بلکه چندین رابط اصلی دیگر برای مرتبط کردن قسمتهای مختلف اینسیستم تعریف شده است.

سه رابط مهم در سیستمGSM در زیر امده است:

1-       رابطA که میانMSC وBSC قرار دارد.

2-       رابطA-bis که میانBSC وBTS قرار دارد.

3-       رابطUM کهمیانBTS وMS قرار دارد.

رابط دیگری نیز بنامMAP وجود دارد که پروتکلی است کهمیان عناصرMSC ، VLR، HLR ، EIR وAUC رد وبدل می شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26