جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1 زیرسیستم رادیویی

شامل تجهیزات و فانکشنهای مرتبط با مدیریت اتصالات مسیر رادیویی ، مانند مدیریت handoverها می باشد . این زیر سیستم شامل BSC ، BTSو MSاست .

 MSبطور قراردادی در زیر سیستم رادیویی قرار گرفته و همیشه اخرین مسیر یک مکالمه است و از برقراری یک مکالمه ، بهمراه زیر سیستم شبکه ، جهت مدیریت mobility، محافظت می کند.

MSدارای قابلیتهای پایانة شبکه و همچنین پایانة کاربر است. هر سلول در سیستم GSMیک BTSبا چندین گیرنده وفرستنده دارد . یک گروه از BTSها توسط یک BSCکنترل می شوند . پیکربندیهای مختلفی برای BSC-BTSوجود دارد .

برخی از این پیکر بندیها برای وضعیت ترافیک بالا و تعدادی برای مناطقی با ترافیک متوسط طراحی شده اند .یک BSCفانکشنهایی چون handoverو power controlرا نیز کنترل می نماید .BSCو BTSبا هم بنام BSSشناخته می شوند.

 BSSاز دید MSCبصورت یک رابط که ارتباطات لازم را با MSها در حوزه ای مشخص برقرار می کند ، به نظر می رسد. BSSدائما با یک مدیریت کانال رادیویی ، فانکشنهای انتقال ، کنترل linkرادیویی و تخمین کیفیت و مهیا سازی سیستم برای handoverها ، مرتبط است. BSSمیتواند به Nسلول پوشش بدهد که Nمی تواند یک یا بیشتر باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26