شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-1 امنیت GSM

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از تلفن همراه ، تامین و تضمین امنیت اطلاعات امری اجتناب ناپذیر است.از سالها پیش مشخص شده که GSMبا وجود دارا بودن بیشترین تعداد کاربر دارای اشکالات و معایب امنیتی فراوان و فاقد ویژگی های یک شبکه امن است.

به گونه ای که تمامی مکالمات و حتی پیام های کوتاه ارسالی به راحتی و تحت شرایط خاص قابل شنود ، کشف یا تغییرند. سرویس پیام کوتاه یکی از اولیه ترین و پرکاربرد ترین سرویس های ارائه شده توسط GSMو سایر سیستم های سیار است که توسط اکثر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود. استفادهازتلفنهمراهدرمیانجوامعبشریبارشدواستقبالروزافزونیمواجهشدهاست.

درانتهایسال 2007تعداد مشترکین تلفن همراه در جهان از مرز 3.33 میلیارد نفر گذشت که از این میان 2.88 میلیارد نفر مشترکین شبکه GSMبا احتساب نرخ ارتقا یافته اش بوده اند. این در حالی است که تعداد مشترکین UMTSفقط 196 میلیون نفر بوده است.

سرویس پیام کوتاه (SMS) یکی از ابتدایی ترین و پرکاربردترین سرویس های ارائه شده در GSM،  IS-95و سایر سیستم های سیار است. SMSدر سالهای اخیر بسیار پر طرفدار بوده است. طبق براورد انجام شده حدود 10 درصد درامد اپراتورها از محل پیامهای کوتاه کاربران وفقط 0.5 درصد ان از محل WAPبوده است .

 SMSعلاوه بر کاربرد گسترده و کم هزینه ای که در ارتباطات بین فردی دارد ، می تواند در کاربردهایی مورد استفاده قرار گیرد که یک طرف ارتباط در انها یک سیستم اطلاعاتی است. کنترل لوازموتجهیزاتازراهدور،اموزشالکترونیکی،برگزاریانتخاباتونظرسنجی،خدماتینظیرسرویس مقایسهقیمتها،تبلیغاتودرنهایتتجارتوپرداختسیار،بخشکوچکیازاینقبیلکاربردهااستکهدربسیاریازانها،مقولهامنیتازاهمیتویژهایبرخورداراست.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26