شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-3حملات حدس و تعیین به A5/1

در این بخش چند حمله حدس و تعیین معرفی شده علیه A5/1را شرح می دهیم . این حملات در سالهای 1997و2000 به ترتیب توسط  Golicو Bihamبا پیچیدگی کمتر از جستجوی کامل فضای 64 بیتی کلید پیشنهاد شده است .

البته پیچیدگی این حملات بدلیل عدم استفاده از حافظه بگونه ای است که از نظر عملی غیر قابل اجراست اما اشنایی با الگوریتم حمله می تواند در طرح حمله موثر مفید باشد . به این ترتیب ابتدا حملا ت حدس و تعیین را معرفی و دسته بندی می کنیم سپس به توصیف دو حمله مذکور می پردازیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26