شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-8حملات همبستگی به A5/1

در یک حالت ساده، همبستگی به معنای برابر بودن هر سمبل خروجی سیستم با یکی از متغیرهای حالت با احتمال مخالف 5/0 است به عنوان یک مثال ساده ،می توانیم تابع غیر خطی ANDرا که دومتغیر ورودی دارد در نظر بگیریم . احتمال برابر بودن خروجی با هر یک از ورودیهایش ،0.75 است.

میزان احتمال همبستگی معمولا به صورت  بیان میشودکه در ان  اریبی همبستگی[1] بین متغیرها نامیده می شود.

به عنوان مثال ، برای عمل AND،است . مبنای حملات همبستگی وجود رابطه ای اماری بین دو دنباله است که می تواند دنباله کلید اصلی و دنباله کلید اجرایی باشد.

بطور کلی حملات همبستگی با ایده ای حملات همبستگی پایه شروع شد و بعد به حملات همبستگی سریع[2] انجامید . در این بخش هر یک از این حملات را جداگانه بررسی می کنیم.[1]  Correlation Bias                                              2  Fast Correlation Attack

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26