جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-8-1 معرفی حملات همبستگی پایه

این نوع حمله اولین بارتوسط Siegenthaler   معرفی شد در این حمله از یک همبستگی اریب بین خروجی تابع غیر خطی و ترکیب متغیرهای ورودی ان استفاده می شود. اکنون ، حملهSiegenthalerرا با استفاده از مثال زیر نشان می دهیم.

مثال: یک ترکیب کننده غیر خطی با چهار تراشه LFSRو به طولهای  با تابع غیر خطی fمطابق شکل5-2در نظر می گیریم . همچنین فرض میکنیم دنباله خروجی  به ازای  در دسترس باشد. برای انجام جستجوی جامع فضای کلید به جستجوی

  (5-5)                                                                                 

حالت اولیه مختلف نیاز داریم اما اگر ما یک همبستگی بین دنباله ی خروجی  و یکی از دنباله های حالت اولیه، پیدا کنیم ، می توانیم هر LFSRرا بصورت مجزا ازمایش کنیم . بنابراین برای LFSRاول فرض می کنیم . حال به ازای همه حالتهای اولیه این LFSR، خروجی را تولید کرده ، ان را با دنباله ی کلید اجرایی در دسترس ترکیب XORمی کنیم

.شکل5-3 ساختار بلوکی حمله همبستگی siegenthaler

شکل5-3 ساختار بلوکی حمله همبستگی siegenthaler

بدین ترتیب برای LFSR1با پیچیدگی روبرو هستیم . در دنباله خروجی XORشده ، با شمردن تعداد صفرها ، یعنی جاهاییکه دو دنباله یکسان هستند ، و با مقایسه فراوانی نسبی ان با مقدار مورد انتظار یعنی  می توان حالت اولیه صحیح را مشخص کرد و با مقایسه فراوانی نسبی ان با مقدار مورد انتظار یعنی می توان حالت اولیه صحیح را مشخص کرد.

می توان این روش را به بقیه LFSRها اعمال کرد و بدین ترتیب پیچیدگی را از بهکاهش داد.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26