شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-10 حمله همبستگی MaximovوJohnsson وBabbage به A5/1 در سال 2004

حمله همبستگی معرفی شده در این مقاله در حقیقت بهبودی از حمله Ekdahlدر سال 2003 است. فرایند بهبود با هدف کاهش تعداد فریم حمله مبتنی بر دو ایده است . ایده اول استفاده از مشتق دنباله ها به جای خود انهاست .

رابطه(5-25) احتمال اینکه در زمان tسه LFSRبه ترتیب انتقال یافته باشند را نشان می دهد . اگر فرض کنیم در زمان t+1، LFSRشماره 3 انتقال نیابد ، داریم:

با توجه به روابط احتمالی ،احتمال برقراری رابطه(5-41)بزرگتر از احتمال برقراری هر یک از روابط (5-39) و (5-40) است که سبب می گردد مقدار اریبی افزایش یابد. ایده دیگر بهبود حمله در بکار گیری dبیت متوالی خروجی جهت یافتن dمقدار متوالی جمع خروجی LFSRها از طریق نمایش برداری است .

علت این روش وجود وابستگی بین بیتهای خروجی در حالت متوالی است که باعث می شود میزان احتمال برابری دو بردار dبیتی (با بیتهای وابسته ) نسبت به احتمال برقراری dرابطه مستقل بیتی اریب تر باشد. در موارد قبلی نشان داده شده است که با استفاده از این دو ایده می توان پیچیدگی داده را تا حد زیادی کاهش داد.

نتایج پیاده سازی چهار حمله همبستگی بهبود یافته توسطMaximov،JohnssonوBabbageرئی پردازش گر پنتیوم 4 با سرعت 2.4 گیگا هرتز و مجهز به 256 مگابایت حافظه RAMدر جدول(5-2)قابل مشاهده است .در این جدول منظور از rتعداد زوج های ورودی /خروجی قابل ذخیره به عنوان کاندید انتخاب متناظر با و dنیز تعداد بیتهای متوالی بردار دنباله است.

باتوجه به شباهت تقریبی قدرت پردازش در پیاده سازی های انجام شده حمله بهبود یافته با نسخه پیشنهادی Ekdahl، در مجموع برتری روش اخیر از روی نتایج ذکر شده قابل تایید است.

نام شناسه حمله

d=2وr=10kوst.1   (حمله نوع دوم)

تعداد فریم مورد نیاز /زمان مکالمه مورد نیاز

2000/9sec

5000/23sec

10000/46sec

درصد موفقیت حمله

1

5

60

زمان حمله فعال

8min

8min

8min

نام شناسه حمله

d=1وr=5kوSt.2    )حمله نوع دوم)

تعداد فریم مورد نیاز /زمان مکالمه مورد نیاز

2000/9sec

5000/23sec

10000/46sec

درصد موفقیت حمله

1

15

93

زمان حمله فعال

29sec

44sec

76sec

نام شناسه حمله

d=2وr=5kو St.3  (حمله نوع دوم)

تعداد فریم مورد نیاز /زمان مکالمه مورد نیاز

2000/9sec

5000/23sec

10000/46sec

درصد موفقیت حمله

2

40

99

زمان حمله فعال

8min

8min

8min

نام شناسه حمله

d=2و  r=5kوSt.4   )حمله نوع دوم)

تعداد فریم مورد نیاز /زمان مکالمه مورد نیاز

2000/9sec

5000/23sec

10000/46sec

درصد موفقیت حمله

5

85

99.99

زمان حمله فعال

10min

10min

10min

         
 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26