یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1- مروری بر کشف دانش و داده کاوی

واژه های »داده کاوی «و »کشف دانش در پایگاه داده[1]«اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. کشف دانش در پایگاه داده فرایند شناسایی درست ، ساده، مفید، و نهایتا الگوها و مدلهای قابل فهم در داده ها می باشد . داده کاوی ، مرحله ای از فرایند کشف دانش می باشد و شامل الگوریتمهای مخصوص داده کاوی است ، بطوریکه، تحت محدودیتهای موثر محاسباتی قابل قبول ، الگوها و یا مدلها را در داده کشف می کند . به بیان ساده تر، داده کاوی به فرایند استخراج دانش ناشناخته، درست، و بالقوه مفید از داده اطلاق می شود. تعریف دیگر اینست که، داده کاوی گونه ای از تکنیکها برای شناسایی اطلاعات و یا دانش تصمیم گیری از قطعات داده می باشد، به نحوی که با استخراج انها ، در حوزه های تصمیم گیری، پیش بینی ، پیشگویی، و تخمین مورد استفاده قرار گیرند. داده ها اغلب حجیم ، اما بدون ارزش می باشند ، داده به تنهایی قابل استفاده نیست، بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. به این دلیل اغلب به داده کاوی ، تحلیل داده ای ثانویه[2] گفته می شود..کشف دانش به عنوان یک فرایند در شکل 1-1 نشان داده شده است.

شکل 1-1-داده کاوی به عنوان یک مرحله از فرایند کشف دانش

شکل 1-1-داده کاوی به عنوان یک مرحله از فرایند کشف دانش [1]Knowledge Discovery in Database

[2]Secondary Data Analysis

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26