یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل

در این گروه چهار روش وجود دارد، که دو روش اول ان بوسیله Ichino و  Sklanskyارایه شده است.

1)     روش Linear Classifier[Ichi84]

2)     روش Box Classifier[Skla84]

در دو روش فوق مساله انتخاب ویژگی بوسیله برنامه نویسی صفر و یک حل شده است [Geof67].

3)     روش AMB&B (Approximate monotonic branch and bound)

این روش برای حل مشکلات B&Bارایه شده است، به این صورت که به تابع ارزیابی اجازه داده می­شود که غیر یکنوا باشد [For87]. در اینجا به تابع تولید کننده اجازه داده می­شود که زیرمجموعه­هایی تولید کند که محدودیت تعیین شده را نقض می­کنند، اما زیرمجموعه­ای که به عنوان جواب انتخاب می­شود، نباید محدودیت ذکر شده را نقض کرده باشد.

4)     روش BS (Beam Search)

این روش یک نمونه از جستجوی Best-Firstاست که از صف محدود شده برای محدود کردن فضای جستجو استفاده می­کند [Doak92]. صف از بهترین به بدترین مرتب می­شود، در این صورت، بهترین زیرمجموعه در ابتدای صف قرار داده می­شود. تابع تولید کننده به این صورت عمل می­کند که زیرمجموعه موجود در ابتدای صف را انتخاب و کلیه زیرمجموعه­های ممکن با اضافه کردن یک ویژگی به ان را تولید می­کند و ان‌ها را در محل مناسبشان در صف قرار می­دهد. در صورتی که هیچ محدودیتی در اندازه صف نداشته باشیم، این روش یک جستجوی جامع است. در حالتی که محدودیت طول برابر یک را برای صف داشته باشیم، این روش با SFSبرابر است.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26