یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی

فرایند انتخاب ویژگی در ACOرا می­شود در شکل زیر مشاهده کرد [Moha09].

 

شکل 17- فرایند انتخاب ویژگی در ACO

شکل 17- فرایند انتخاب ویژگی در ACO

در این شیوه، کار با تولید  kعامل[1] که هر کدام به صورت تصادفی در گراف قرار داده شده­اند، شروع می­شود (هر عامل، پیمایش را از یک ویژگی مختلف به طور تصادفی اغاز می­کند). تعداد این عامل­ها می­تواند برابر تعداد ویژگی­ها باشد. عامل­ها از موقعیت­های اغازین، شاخه­ای را طبق فرمول احتمال گذار که احتمال حرکت عامل kرا از ویژگی iبه jدر زمان tمعین می­کند، انتخاب می­کنند. تابع احتمال بدین قرار است Serg08]]:

رابطه (5)

که Jik مجموعه ویژگی­هایی است که توسط عامل kملاقات نشده است.

ijη یک تابع اکشافی مطلوبیت انتخاب ویژگی jدر هنگام ویژگی iاست.

tijمقدار فرومون موجود در شاخه (i,j)می­باشد.

مقادیر αو βدو پارامتری هستند که اهمیت وابستگی و ارتباط اثر فرومون و اطلاعات اکتشافی را تعیین می­کنند. این مقادیر به طور ازمایشی تعیین می­شوند و در بازه [0,1]قرار دارند. اگر مقدار αخیلی بزرگتر از βباشد، مورچه­ها بیشتر بر اساس اثر فرومون تصمیم می­گیرند و اگر مقدار βخیلی بزرگتر از αباشد، مورچه­ها به طور حریصانه شاخه­ای را انتخاب می­کنند که اطلاعات اکتشافی بیشتری دارد [Yumi10].  

بعد از هر انتخاب مورچه، فرومون موجود بر روی شاخه باید طبق رابطه زیر به روز شود:

رابطه (6)                                                                            tij(t+1) = tij(t) + Dtij(t)

که دران  (0<<1)ثابت ماندگاری به منظور شبیه­سازی تبخیر فرومون است.

اگر مجموعه جواب بهینه پیدا شد یا تعداد تکرارها به حد نهایی رسید، ان گاه الگوریتم متوقف خواهد شد و کوچکترین مجموعه جواب کاهش­یافته را دریافت خواهیم کرد. اگر هیچ یک از این دو شرط برقرار نشد، فرومون به روز خواهد شد و گروه جدید از مورچه­ها ساخته می­شود و فرایند بار دیگر ادامه می­یابد.

این فرایند برگرفته از روش (JSACO)Jensenو Shenمی­باشد که دارای چهار مرحله است [Jens03]:

1)    نمایش و ارایه مساله

2)    اطلاعات اکتشافی

3)    ساخت و ایجاد جواب­های ممکن

4)    به روز رسانی فرومون


[1] agent

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26