پنج شنبه 14 اسفند 1399 | Thursday 4 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3- 1- 1 PHP

Phpیک زبان برنامه نویسی است، با گسترش قابلیت ها و موارد استفاده این زبان ،PHPدر معنای hypertext preprocessor به کار گرفته شد. عبارت پیش پردازشگرpreprocessorبه این معنی است که phpاطلاعات را قبل از تبدیل به زبانhtmlپردازش می کند.

Server sideبودنphpبه این معنا است که تمام پردازش های این زبان بر روی سرویس دهنده(server)انجام می گیرد.

 علاوه بر مزایای مطرح شده در بالا phpمزایای دیگری  را نیز دارا می باشداز جمله :

1-این زبان سرعت بالایی دارد

2- یادگیری و برنامه نویسی ان راحت است.

3- قابلیت حمل بالای داد و بر روی سیستم عامل های مختلف قابل اجرا می باشد

4- رایگان و سورس های ان قابل دسترسی می باشد.

5- به طور گسترده پشتیبانی می شود.

6- امنیت بالایی دارد.

7- قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد و شما به دلخواه می توانید ان را پیکر بندی کنید.

8- قابلیت ایجاد صفحات پویا و ذخیره سازی اطلاعات در بانک های اطلاعاتی از مهمترین کاربردهایPHPمی باشد.

9-استفاده بهینه از memory

10-رفع ایرادات سریع، بی دردسر

11- ساختاروترکیبیبسیارشبیهزبانcدارد

12- نوعدادههاوساختارهای(Structures)،PHPبهاسانیاموختهوبهکارگرفتهمیشوند.

13-phpمی داندمنظورشماچیستونوعهایدادهرا،خودتغییرمیدهد.

14- ساختارمناسبوامکاناتبالادرphp

 پیاچپیشاملکتابخانهایغنیازتوابعیاستکهامکانپردازشاطلاعاتفرمها،کاربابانکهایاطلاعاتی،فایلهایمتنیوباینری،فایلهایگرافیکی،PDF،ZIPوپروتکلهایDNS،FTP،TCP،SMTPو... رابرایبرنامهنویسفراهممیکند.

همچنینphpیکیازبهترینپشتیبانی هاراازنرم افزارهایبانکاطلاعاتدارد  Server,mSql,dBase,Oracle,IBM DB2,PostgreSQL,InterBasemySql,Sqlوبسیاریازنرمافزارهایدیگردرپیاچپی قابلاستفادههستندوالبتهامکانکاربا COMوODBCبرایاستفادهازبانکهای Ms Accessودیگرمحصولات نیزهست.

قدرتزبانپیاچپیتنهادرکتابخانهتوابعاننیست،پشتیبانیبسیارخوبازبرنامهنویسیشیءگرا (OOP)وکاراسانوسریعبامتغیرهاازمزایایدرونیاینزباناست.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26